GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů   S ohledem na účinnost NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybutěchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ESb (dále jako „GDPR“) a vzhledem k tomu,že v důsledku kontaktu s Vámi vystupuji jako správce, popř. zpracovatel,osobních údajů, Vás chci ubezpečit, že Vaše osobní údaje jsou a vždy budouspravovány, zpracovávány, uchovávány, chráněny před neoprávněným zveřejněním čijiným zneužitím, a v tomto ohledu Vám poskytuji následující ujistění: 

1. Zachovám profesní mlčenlivost o všech informacích, které od Vás obdržím. 

2. Vaše osobní údaje (dále jen „ Osobní údaje“)budu zpracovávat v souladu s právními předpisy, a to výhradně za účelem poskytování dohodnutých služeb, za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a dále v případech, kdy to bude odůvodňovat oprávněný zájem.

‍3.Sděluji, že možnými příjemci Osobních údajů ve smysluprávní úpravy jsou zejména, nikoliv však výlučně, soudy, správní orgány a jinéorgány veřejné moci, dodavatelé informační infrastruktury a popř. dalšípříjemci dle Vašich potřeb, a to v takovém rozsahu, který souvisí s péčí oVás.

‍4.Prostřednictvímvhodných technických a organizačních opatření budu zajišťovat Osobní údaje předneoprávněným zpřístupněním či zneužitím třetími osobami. V případě, že byz jakéhokoliv důvodu došlo k neoprávněnému úniku Osobních údajů, budeteo tom bez zbytečného odkladu informováni a přijmu opatření vedoucík minimalizaci vzniklé či hrozící újmy.

‍5. Vaše bude Osobní údaje budu zpracovávatpo dobu poskytování služeb Vám; po jejím ukončení naložím s Osobními údajiv suladu s platnou právní úpravou.

6. Pro Vaši plnou informovanost a komfort Vám sděluji, že

‍(a)  Právo na přístup- máte právo ode mne získat informace o tom, zda zpracovávám Vaše Osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte právo, abych kdykoliv na Vaši žádost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné Osobní údaje, které se Vás týkají. Máte právo neúplné Osobní údaje kdykoliv doplnit;

‍(b) Právo na výmaz– mám povinnost okamžikem splnění podmínek, na něž se váže splnění účelu zpracování, zlikvidovat Osobní údaje, které o Vás zpracovávám, bez možnosti obnovení, pokud o to požádáte a pokud to nebude v rozporu s právními předpisy;

‍(c)  Právo námitky- máte právo, abych v určitých případech omezila zpracování Vašich Osobních údajů;

‍(d)  Právo stížnosti- v případě, budete jakkoli nespokojeni se zpracováním Vašich Osobních údajů či s interpretací konkrétních ustanovení předpisů, z nichž Vám vyplývají práva jakožto subjektu údajů, můžete se obrátit na mne, popř. přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

‍7. Kontaktníosobou pro záležitosti Osobních údajů jsem já, tel. +420 724 165 787.
Zpět na hlavní